Profesionální havarijní servis pro plyn a topení!
Volejte 222 300 600! Volejte 222 300 600!

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní společnost: MISTR PLYNAŘ, a.s. OR: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12922
Sídlo: Praha 6 – Dejvice, Jaselská 294/29, PSČ 160 00 IČ: 28199197, DIČ: CZ28199791
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 1. 2. 2016 obchodní společnosti MISTR PLYNAŘ, a.s. se sídlem Praha 6 – Dejvice, Jaselská 294/29, PSČ 160 00 identifikační číslo: 28199791 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12922 pro montáže, opravy, revize a zkoušky plynových a elektrických zařízení, vodoinstalatérství a topenářství.

1.Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti MISTR PLYNAŘ, a.s. se sídlem Praha 6 – Dejvice, Jaselská 294/29, PSČ 160 00, identifikační číslo: 28199791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12922 (dále jen „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé písemnou objednávkou nebo smlouvou o dodávce zboží a zajištění služeb (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „objednatelem“).

1.2 Kontaktní údaje zhotovitele jsou následující:
doručovací adresa: Jaselská 294/29, 160 00 Praha 6 – Dejvice
kontaktní telefon: +420 222 300 600
emailová adresa: info@mistrplynar.cz
webové stránky: www.mistrplynar.cz

1.3 Veškeré smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí těmito VOP. Jejich platnost se vztahuje na všechny smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, ledaže by účastníci uvedli, že pro sjednaný obchodní případ se tyto VOP nepoužijí nebo platí jiné výslovně uvedené obchodní podmínky. Odchylná ujednání uvedená v konkrétní smlouvě o dílo mají přednost před zněním VOP.

1.4 Odesláním písemné objednávky nebo podpisem smlouvy o dílo vyjadřuje objednatel souhlas s těmito VOP.

2.Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění, není-li v objednávce nebo smlouvě o dílo uvedeno jinak, je dodání zboží (specifikovaného v objednávce nebo smlouvě o dílo), montáž a uvedení předmětu plnění do provozu zhotovitelem objednateli.

3.Objednávka a uzavření smlouvy

3.1 Objednávka vznikne na základě písemné objednávky (prostřednictvím elektronické komunikace nebo poštou) nebo na základě uzavření smlouvy o dílo.
3.2 Zhotovitel není povinen přijmout objednávku zboží, které nemá v okamžiku objednání na skladě nebo s jejímž splněním by měl spojeny nepřiměřené náklady, nebo služeb, které neprovádí. Zhotovitel je však povinen o této skutečnosti informovat objednatele v přiměřené lhůtě.
3.3 Zhotovitel je oprávněn zrušit objednávku v případě zjevné tiskové chyby, která se objevila na straně zhotovitele, a týká se ceny nebo popisu zboží.

4.Kupní cena, způsob úhrady

4.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli kupní cenu uvedenou v objednávce nebo sjednanou účastníky ve smlouvě o dílo, a to v termínu stanoveném zhotovitelem nebo dohodnutém ve smlouvě o dílo. Objednatel je povinen uhradit kupní cenu v plné výši v dohodnutých termínech.
4.2 Potvrzením objednávky nebo podpisem smlouvy o dílo objednatel potvrzuje, že se s cenami zboží a služeb seznámil.
4.3 Objednatel je povinen uhradit kupní cenu v hotovosti nebo bankovním převodem na účet zhotovitele dle specifikace v objednávce nebo ve smlouvě o dílo. V případě bankovního převodu na účet se za den zaplacení kupní ceny považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele v plné výši v jeho peněžním ústavu a k jeho volné dispozici.
4.4 Případné prodlení s úhradou kupní ceny se považuje za podstatné porušení objednávky nebo Obchodní společnost: MISTR PLYNAŘ, a.s. OR: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12922 Sídlo: Praha 6 – Dejvice, Jaselská 294/29, PSČ 160 00 IČ: 28199197, DIČ: CZ28199791 smlouvy o dílo a zhotovitel je v takovém případě oprávněn od objednávky nebo smlouvy odstoupit.

5.Dodání zboží a služeb

5.1 Zhotovitel je povinen dodat zboží a služby objednateli po obdržení dohodnuté peněžní úhrady (zálohy) v plné výši, a to v množství, jakosti a provedení sjednaném ve smlouvě o dílo.
5.2 Není-li dohodnuto jinak, dodávka zboží a služeb se realizuje dodáním objednateli na adresu uvedenou v objednávce nebo smlouvě o dílo.
5.3 Zboží a služby budou dodány objednateli v nejkratším možné lhůtě v závislosti na dostupnosti zboží u výrobce a provozních možnostech zhotovitele.
5.4 Konkrétní datum a čas (dále je „termín“) dodání zboží objednateli bude stanoven dohodou v objednávce nebo ve smlouvě o dílo. Objednatel je povinen v dohodnutém termínu zpřístupnit potřebné prostory na adrese realizace. Pokud tak objednatel neučiní a zhotovitel z toho důvodu nebude schopen dodat zboží a služby objednateli, je objednatel v takovém případě povinen uhradit zhotoviteli ušlé režijní a provozní náklady, které závisí zejména na druhu a množství zboží a služeb. Před úhradou těchto nákladů není zhotovitel povinen znovu dodat objednané zboží a služby objednateli.
5.5 Objednatel bere na vědomí, že objednané služby mohou být vykonávány osobou odlišnou od zhotovitele na základě dohody mezi zhotovitelem a touto osobou, když zhotovitel provedení těchto činností pouze obstará.
5.6 Nezbytnou podmínkou dodání montáže zboží je splnění všech podmínek stanovených v podmínkách stavební připravenosti (viz bod 6.). V případě nesplnění těchto podmínek nemůže být montáž zboží provedena. Pokud se osoba provádějící montáž dostaví k provedení služby na místo dohodnuté s objednatelem v dohodnutý termín a z důvodu nesplnění podmínek stavební připravenosti nedojde k provedení montáže zboží, má se objednávka nebo smlouva o dílo za splněnou v celém rozsahu již dodáním zboží. Objednatel je povinen převzít zboží i bez montáže a uhradit jak kupní cenu zboží, tak i smluvní pokutu ve výši ceny za obstarání služeb, které nemohly být zhotovitelem v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti provedeny. V případě zájmu o montáž zboží je objednatel povinen opětovně kontaktovat zhotovitele a uhradit cenu za tyto služby.
5.7 Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že při provádění montáže může dojít k drobným poškozením omítek, obkladů, zdiva apod., a že odstranění těchto drobných poškození není součástí závazku zhotovitele. Objednatel souhlasí s tím, že není oprávněn požadovat odstranění těchto drobných poškození ani uhrazení případné škody. Objednatel se může dohodnout s osobou provádějící montáž na odstranění těchto poškození, součástí dohody bude i dohoda o ceně, kterou objednatel za odstranění poškození zaplatí.
5.8 Objednatel má za povinnost spolupůsobit (poskytnout potřebnou součinnost) při plnění závazku zhotovitele dodat zboží a služby a neučiní-li tak včas a řádně, považuje se jeho prodlení za podstatné porušení smlouvy s tím, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od objednávky nebo smlouvy o dílo.
5.9 Zboží a služby dodané podle objednávky nebo smlouvy o dílo je objednatel povinen převzít. Při převzetí plnění bude sepsán a oběma stranami podepsán předávací protokol, jehož součástí je seznam vad a nedodělků. Nepřevezme-li objednatel včas a řádně nabídnuté plnění, má se objednávka nebo smlouva o dílo za splněnou v celém rozsahu bez vad a nedodělků a objednatel je povinen uhradit kupní cenu v plné výši.

6.Podmínky stavební připravenosti

6.1 Před započetím dodávky zboží a služeb je objednatel povinen zajistit zhotoviteli přístup na místa potřebná k plnění předmětu objednávky nebo smlouvy o dílo. Nebude-li přístup zajištěn, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli ušlé režijní a provozní náklady, které vyplynou z prodlení. Nebude-li přístup včas zajištěn, má zhotovitel právo odstoupit od objednávky nebo smlouvy o dílo.
6.2 Je-li předmětem objednávky nebo smlouvy o dílo montáž a uvedení do provozu plynového kotle, plynového průtokového ohřívače vody nebo přímotopného zásobníkového ohřívače a není součástí montáž nové spalinové cesty zhotovitelem, je objednatel povinen zajistit provedení revize spalinové cesty v souladu s nařízením vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, v platném znění tak, aby ke dni montáže a uvedení do provozu neuběhla od provedení revize lhůta delší než 3 měsíce (případně lhůta kratší, je-li to vyžadováno platnými právními předpisy nebo výrobcem zboží). Pokud objednatel tuto svou povinnost nesplní, hledí se na něj, jako by nesplnil podmínky stavební připravenosti se všemi důsledky, které z toho pro něj plynou (zejména čl. č. 5, odst. 5.6 VOP).
6.3 Pokud předmět plnění objednávky nebo smlouvy o dílo vyžaduje kvůli svému charakteru specifické podmínky stavební připravenosti, budou tyto podmínky součástí objednávky nebo smlouvy o dílo.

7.Ochrana osobních údajů

7.1 Odesláním objednávky nebo uzavřením smlouvy o dílo vyjadřuje objednatel souhlas se zpracováním jím uvedených osobních údajů pro účely realizace obchodní transakce. Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné, je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám pouze za účelem plnění závazku zhotovitele dle uzavřené smlouvy o dílo (sdělení jména a adresy objednatele dodavateli zboží nebo služeb). Správce ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost MISTR PLYNAŘ, a.s., se sídlem Praha 6 – Dejvice, Jaselská 294/29, PSČ 160 00. Udělení výše uvedeno souhlasu objednatelem je dobrovolné a souhlas s uschováním a zpracováním osobních údajů může objednatel kdykoli odvolat. Objednatel je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.Záruka za jakost

8.1 Není-li dohodnuto jinak, poskytuje zhotovitel objednateli záruku na práce 6 měsíců a na zboží dle záručních podmínek dodavatele zboží. Zhotovitel se zavazuje, že předmět dodávky bude po dobu trvání záruky způsobilý k určenému účelu a že si zachová obvyklé či smluvené vlastnosti.
8.2 Objednatel je povinen předmět plnění prohlédnout bezprostředně při jeho převzetí a případné vady a nedodělky sepsat do předávacího protokolu. Pokud bude předmět plnění předán bez vad a nedodělků, nebude na pozdější reklamaci charakteru neúplnosti dodávky brán zhotovitelem zřetel.
8.3 Záruka se nevztahuje zejména na opotřebené zboží nebo jeho dílů způsobené běžným a obvyklým používáním, na vady vzniklé používáním zboží v rozporu s pokyny výrobce, na poškození způsobené objednatelem nebo třetí osobou nebo nekvalifikovaným zásahem. Na případné reklamace, uplatněné z tohoto titulu, nebude zhotovitel brát zřetel a budou zamítnuty.
8.4 Objednatel je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady v záruční lhůtě prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Reklamace jsou přijímány písemnou formou na základě předložení dokladu o nákupu nebo řádně vyplněného záručního listu.
8.5 Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, uplatní se pro práva objednatele z vadného plnění příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

9.1 V případě, že dojde ke sporu z objednávky nebo ze smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem, má objednatel dle ustanovení § 20d zákona č.634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění právo na mimosoudní řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.
9.2 K mimosoudnímu řešení sporu je možné přistoupit až poté, co se objednateli nepodaří spor vyřešit přímo se zhotovitelem. Tuto skutečnost musí objednatel České obchodní inspekci prokázat.
9.3 Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu podává objednatel, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé.
9.4 Návrh musí obsahovat:
a) identifikační údaje stran sporu,
b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
c) označení, čeho se objednatel domáhá,
d) datum, kdy objednatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu u zhotovitele poprvé,
e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci Obchodní společnost: MISTR PLYNAŘ, a.s. OR: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12922 Sídlo: Praha 6 – Dejvice, Jaselská 294/29, PSČ 160 00 IČ: 28199197, DIČ: CZ28199791 mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona č. 634/1992 Sb, zákon o ochraně spotřebitele
f) datum a podpis objednatele.
9.5 Dále je nutné k návrhu přiložit doklad o skutečnosti, že se objednateli nepodařilo spor se zhotovitelem vyřešit přímo a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti.
9.6 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje, náklady s ním spojené si nesou zhotovitel a objednatel sami.
9.7 Ustanovení čl. 9 těchto VOP týkající se mimosoudního řešení sporu se použijí pouze v případě, kdy objednatel je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění

10.Právo objednatele na odstoupení

10.1 Objednatel má právo na odstoupení od objednávky nebo smlouvy o dílo pouze v případě, že tak učiní minimálně 2 pracovní dny před termínem započetí plnění předmětu.
10.2 V souladu s ustanovením § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže objednatel odstoupit zejména od smluv:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží a služeb, jejichž ceny závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli zhotovitele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu, a zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném objednatelem na jeho žádost,
10.3 Odstoupí-li objednatel od objednávky nebo smlouvy o dílo, vrátí mu zhotovitel finanční prostředky, které od objednatele od objednávky nebo podpisu smlouvy obdržel jako zálohy na předmět plnění. Finanční prostředky budou objednateli vráceny stejným způsobem, kterým je zhotovitel přijal, pokud se nedohodne s objednatelem jinak.

11.Závěrečná ustanovení

11.1 Odstoupením, výpovědí nebo jiným skončením platnosti a účinnosti jednotlivé objednávky nebo smlouvy o dílo nezanikají nevypořádaná práva a závazky smluvních stran vzniklé před takovým ukončením včetně smluvních pokut, úroků z prodlení apod.
11.2 Podmínky obsažené v těchto VOP se stávají integrální součástí všech objednávek a smluv o dílo na veškeré zboží a služby dodávané zhotovitelem objednateli.
11.3 Veškeré vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem vzniklé z těchto VOP a z jednotlivých dílčích smluv o dílo se řídí českých právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
11.4 Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit. Změněné VOP zhotovitel vhodným způsobem zveřejní a budou k dispozici v sídle zhotovitele.
11.5 Strany se zavazují, že případné spory vzniklé z právních vztahů založených jednotlivými objednávkami nebo smlouvami o dílo budou řešit především dohodou. Pokud k dohodě nedojde, budou případné spory z těchto smluv rozhodovány věcně a ístně příslušným soudem v České republice dle právních předpisů České republiky.
11.6 Objednatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP.